CO2-Prestatieladder

Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. gaat voor CO2-reductie!

Bij Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. hechten we veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Wij willen de negatieve effecten van onze werkzaamheden op het milieu zo klein mogelijk maken. Om bij te dragen aan de reductie van het broeikasgas CO2, dat o.a. vrij komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen en dat zorgt voor de wereldwijde opwarming van de aarde, hebben wij besloten om de CO2-prestatieladder te omarmen, als managementsysteem voor onze CO2-reductie.! 

De CO2 prestatieladder, wat is dat nou precies?

Prorail heeft in 2009 het initiatief genomen om samen te zorgen voor minder CO2 en heeft daartoe een instrument ontwikkeld om CO2 uitstoot te monitoren en te reduceren. Dit instrument is de CO2-prestatieladder met een vijftal niveaus (treden). Sinds begin 2011 is dit instrument overgedragen aan de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De CO2-prestatieladder zal ons helpen om onze CO2-uitstoot in beeld te brengen, passende maatregelen te nemen en de voortgang te monitoren. Wij op gaan voor certificering voor de CO2-prestatieladder, op trede 3 van de ladder.

Heeft Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. reeds inzicht in haar CO2-footprint?

Jazeker, we hebben over het jaar 2021 onze CO2-footprint berekend. Onze CO2-footprint laat zien dat wij in 2021 517,21 ton CO2 hebben uitgestoten, afkomstig van brandstof en elektriciteit.

Hoe gaat Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. haar CO2-uitstoot terugdringen?

De doelstelling van Gebr. Swinkels Grondwerken b.v. is om in 2028, dus over zes jaar, ca. 12% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met ons referentiejaar 2021. Om dit te bereiken gaan wij in de komende jaren stapsgewijs een aantal maatregelen doorvoeren, zoals:

   –   Bij vervanging van bedrijfsvoertuigen en machines kiezen voor een zuiniger alternatief; 

   –   Aankoop van groene stroom en biodiesel;

   –   Bewustwording van onze medewerkers vergroten.

Voor meer informatie omtrent de CO2-Prestatieladder verwijzen we u naar de website van SKAO     www.skao.nl